UWAGA! Kolorem czerwonym wyróżniono istotnie zmiany w stosunku do regulaminu turystycznych imprez na orientację PTTK.

I. Wstęp


1. Nocne Marsze na Orientację "Darżlub" lub "Manewry SKPT", zwane dalej Imprezą, są odmianą Turystycznej Imprezy na Orientację (InO) organizowanej przez Oddział Studencki w Gdańsku, a realizowanej przez Studenckie Koło Przewodników Turystycznych w Gdańsku, zwane dalej Organizatorem. Zadaniem uczestnika lub zespołu jest potwierdzenie w określonym limicie czasu swojej obecności przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych na podstawie dostarczonej przez Organizatora mapy.

II. Punkty Kontrolne


1. Punktem kontrolnym (PK) nazywamy znak (lampion) wykonany w kształcie prostokąta o wymiarach 21 na 30 cm (A4), podzielony po przekątnej na dwa trójkątne obszary, jeden w kolorze białym, drugi w kolorze czerwonym, oznaczony logiem lub napisem SKPT, z zastrzeżeniem pkt 3.

2. Każdy lampion powinien być oznaczony na białym polu dwu- lub trzy znakowym kodem oraz posiadać przyrząd do potwierdzania tego punktu (kredka, perforator, pieczątka itp.), z zastrzeżeniem pkt 3.

3. Dopuszcza się dodatkowy rodzaj punktów kontrolnych, w postaci stałych obiektów terenowych nie oznaczonych lampionami i nie posiadających osobnych przyrządów do potwierdzania tych punktów. Są nimi terenowe obiekty oznakowane: słupek leśny, terenowy słupek pomiarowy, transformator, tabliczka, budka dla ptaków, oznakowany paśnik itp.

4. Każdy punkt kontrolny powinien być ustawiony w sposób widoczny, w miejscu charakterystycznym, przy czym miejsce to musi dać się jednoznacznie zlokalizować na mapie i w terenie.

5. Jeżeli odległość ustawienia PK od miejsca charakterystycznego zaznaczonego na mapie jest większa niż 2 mm w skali mapy (50m dla map 1:25000), to zespół nie ma obowiązku jego odszukania.

6. Punkt kontrolny na linii obowiązkowego przejścia (LOP) nie może być oddalony od osi tej linii więcej niż o 5 m i musi być z niej dobrze widoczny.

7. Poza punktami kontrolnymi (PK) Organizator może dodatkowo ustawić na terenie imprezy: punkty stowarzyszone (PS) i punkty mylne (PM). Na punktach kontrolnych mogą pojawić się dodatkowe zadania, których rozwiązanie regulowane jest odrębnymi zasadami zdefiniowanymi indywidualnie dla danej trasy.

8. Punkt stowarzyszony (PS) z określonym punktem kontrolnym (PK) jest to punkt ustawiony w terenie, który ze względu na co najmniej jeden z poniższych warunków, to jest:

 1. niewielką odległość od PK (nie mniejszą niż 2 mm w skali mapy),
 2. podobną formę terenu,
 3. specyfikę mapy,
oddaje w przybliżeniu położenie właściwego punktu kontrolnego (PK).

9. Punkt mylny (PM) nie jest punktem kontrolnym danej trasy lub punktem z nim stowarzyszonym i musi być oddalony od danego PK o co najmniej 5 mm w skali mapy (125 m dla map 1:25000).

10. Punkty stowarzyszone i punkty mylne oznacza się w terenie w taki sam sposób jak punkty kontrolne.

11. Organizator może (na każdej trasie) ustalić maksymalną odległość punktu stowarzyszonego do punktu kontrolnego (MOS), powyżej której wszystkie punkty stanowią dla danego PK punkty mylne.

12. W przypadku wprowadzenia MOS wszystkie punkty spełniające warunki PS w obszarze przez nią ograniczonym traktowane są jako PS.

13. Punktem stowarzyszonym do stałego obiektu terenowego może być tylko inny obiekt o cechach identycznych jak podane przez organizatora i spełniający pozostałe kryteria PS. Wszelkie inne obiekty nieposiadające cech wskazanych w opisie punktu będą traktowane jako punkty mylne niezależnie od odległości od PK. Przykładowo: potwierdzenie drogowskazu gdy punktem ma być treść reklamy, potwierdzenie słupka gdy punktem ma być ambona będą traktowane jako PM nawet gdy obiekty są bardzo blisko siebie.

14. Potwierdzenie lampionu oznaczonego logiem innego organizatora będzie traktowane jako PM niezależnie od jego lokalizacji.

III. Długość i czas przebycia trasy


1. Podstawowy limit czasu ustalany jest przez Organizatora z uwzględnieniem:

 1. długości trasy,
 2. specyfiki terenu,
 3. stopnia zaawansowania uczestników,
 4. liczby punktów kontrolnych na trasie.

2. Każdemu zespołowi poza podstawowym limitem czasu przysługuje limit spóźnień.

3. Limit spóźnień powinien być nie mniejszy niż 1/4 i nie większy niż 1/3 podstawowego limitu czasu.

4. Zespół może być sklasyfikowany po przekroczeniu limitu spóźnień, o ile zdąży przybyć na metę przed jej zamknięciem.

5. Pomiaru czasu dokonuje się do pełnej minuty.

6. Długość trasy obliczona jest w linii prostej między punktami, uwzględniając przeszkody niemożliwe do przebycia: rzeki, jeziora, zabudowania, poligony, etc.

7. Wszystkim uczestnikom niezależnie od wieku przysługuje ten sam limit czasu.

IV. Zasady potwierdzania punktów kontrolnych na karcie startowej


1. Potwierdzenie punktu kontrolnego z lampionem następuje poprzez wpisanie w pierwszym wolnym polu karty startowej - za pomocą własnego trwałego przyboru do pisania lub ewentualnie kredki umieszczonej przy lampionie - podanego na mapie numeru PK oraz kodu z lampionu ustawionego w tym miejscu.

2. W przypadku innego przyrządu do potwierdzania PK z lampionem (pieczątka, perforator itp.) potwierdzenie następuje poprzez opieczętowanie, przebicie perforatorem, itp. odpowiedniego pola karty startowej i wpisanie własnym trwałym przyborem do pisania podanego na mapie numeru PK oraz kodu z lampionu ustawionego w tym miejscu.

3. Potwierdzanie PK nieoznaczonych lampionami (rozdz. II, p.3) odbywa się poprzez spisanie własnym trwałym przyborem do pisania w odpowiednim polu karty startowej wszystkich widocznych na nim oznaczeń (numerów, symboli, napisów) oraz podanego na mapie numeru PK, o ile Organizator nie zastrzegł inaczej;

4. W przypadku PK nieoznaczonych lampionami (rozdz. II, p.3) brak któregokolwiek z wymaganych elementów opisu PK (np. oznaczenia ze ścianek słupka) traktowane będzie jako BPK (brak punktu kontrolnego), zaś błąd w którymkolwiek elemencie jako PM (punkt mylny).

5. Potwierdzeń dokonuje się w kolejnych polach karty startowej bez pozostawiania pól wolnych.

6. Zespół ma prawo do nieograniczonej liczby poprawień pierwotnie potwierdzonego PK:

 1. za dokonanie każdorazowego poprawienia PK otrzymuje się odpowiednią liczbę punktów karnych,
 2. po dokonaniu poprawień ocenie podlegają wyłącznie ostatnie potwierdzenia danego PK oraz liczba dokonanych poprawień,
 3. poprawień PK dokonuje się poprzez wpisanie właściwego potwierdzenia w kolejnym polu karty startowej - niedopuszczalne jest dokonywanie skreśleń lub poprawek istniejących potwierdzeń.

7. W przypadku stwierdzenia, że w miejscu zaznaczonym na mapie przez Organizatora nie ma ustawionego punktu kontrolnego, dokonuje się zapisu BPK (brak punktu kontrolnego) dodając numer PK. Jeżeli uczestnik lub zespół skorzystał z możliwości potwierdzenia punktu kontrolnego zapisem BPK, a Organizator stwierdził właściwe ustawienie PK, to zapis taki traktowany jest jako potwierdzenie punktu mylnego (PM).

8. W przypadku stwierdzenia przy punkcie kontrolnym z lampionem braku przyrządu do potwierdzania PK, całego zapisu dokonuje się własnym trwałym przyborem do pisania, umieszczając numer lub oznaczenie tego PK oraz kod z właściwego lampionu w odpowiednim polu karty startowej, dodając uwagę BK (brak kredki).

9. Inne dokonanie zapisu w przypadku braku punktu kontrolnego lub braku przyrządu do potwierdzenia PK jak opisane w rozdz. IV, p. 7 i 8 traktowane jest jak potwierdzenie punktu mylnego (PM).

10. W jednym polu karty startowej może znajdować się tylko jedno potwierdzenie punktu kontrolnego.

11. Organizator ma obowiązek podać liczbę punktów kontrolnych (PK) do potwierdzenia na linii obowiązkowego przejścia (LOP). Kolejność potwierdzania punktów kontrolnych w ramach linii obowiązkowego przejścia jest dowolna.

12. Za potwierdzenie PK stojącego do 2 mm w skali mapy od miejsca zaznaczonego na mapie przez Organizatora uczestnik nie może być karany.

13. Za trwały środek piszący uznaje się: długopis, cienkopis, żelpen, marker. Wpisy wykonane pozostałymi środkami piszącymi będą traktowane jako BPK.

V. Punktacja


1. W nocnych imprezach na orientację SKPT zwycięża uczestnik lub zespół, który za pokonanie trasy uzyskał najmniejszą liczbę punktów karnych.

2. Punkty karne uzyskuje się za:

brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK - BPK(90)  90 pkt
brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK nienaniesionego na mapę przez organizatora, w tym PK z linii obowiązkowego przejścia (LOP) - BPK(60)  60 pkt
potwierdzenie punktu mylnego PM  30 pkt
zmianę kolejności potwierdzeń PK (za każdą zmianę) - ZK  30 pkt
pozostawienie na karcie startowej wolnego pola zamiast kolejnego potwierdzenia punktu kontrolnego - WK  30 pkt
potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK) - PS(25)  25 pkt
potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK) nienaniesionego przez organizatora na mapę wzorcową, a także PS do całej linii obowiązkowego przejścia (LOP) - PS(15)  15 pkt
brak potwierdzenia wykonanego zadania, nie wykonanie zadania lub zadanie nie wykonane poprawnie - ZAD  10 pkt
brak podanego na mapie opisu lub zły opis punktu kontrolnego - OP  10 pkt
każdą zmianę potwierdzenia punktu kontrolnego (PK) lub punktu stowarzyszonego (PS) - ZM  10 pkt
każdą pełną minutę limitu spóźnień    1 pkt
każdą pełną minutę spóźnień po przekroczeniu limitu spóźnień  10 pkt

VI. Warunki ukończenia imprezy


1. Zespół, aby mógł być sklasyfikowany w Imprezie, musi:

 1. w komplecie przybyć na metę przed jej zamknięciem,
 2. oddać kartę startową, w stanie umożliwiającym sędziemu identyfikację potwierdzeń,
 3. potwierdzić prawidłowo co najmniej jeden punkt kontrolny (PK) lub punkt stowarzyszony (PS).

2. Nad przestrzeganiem regulaminu czuwają na terenie Imprezy Sędziowie wyposażeni w odpowiednie identyfikatory. Każdy zespół w momencie napotkania Sędziego jest obowiązany na jego żądanie okazać mu do wglądu kartę startową. Czas weryfikacji karty, o ile nie przekracza jednej minuty, nie wydłuża limitu czasu przejścia zespołu.

3. Sędzia w razie stwierdzenia łamania regulaminu może udzielić ostrzeżenia, a Sędzia Główny zdyskwalifikować dany zespół.

4. Zespół może otrzymać ostrzeżenie za pokonywanie trasy wraz z innym zespołem z tej samej trasy. Ostrzeżenie polega na wpisaniu przez Sędziego w karcie startowej zespołu minuty startowej zespołu pokonującego wspólnie trasę.

5. Zespół może zostać zdyskwalifikowany na Imprezie za:

 1. podrabianie potwierdzeń na karcie startowej,
 2. używanie niedozwolonego środka transportu,
 3. korzystanie z pomocy osób trzecich przy pokonywaniu trasy,
 4. dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu punktów kontrolnych,
 5. niszczenie punktów kontrolnych lub przyrządów do potwierdzania PK,
 6. nieuzasadnione używanie urządzeń elektronicznych do porozumiewania się na odległość,
 7. używanie na trasach pieszych urządzeń elektronicznych służących do określania położenia w terenie lub pomiaru parametrów ruchu takich jak dystans, prędkość (tempo), w tym urządzeń nawigacji satelitarnej, z wyłączeniem rejestratorów trasy do analizy po Imprezie,
 8. używanie map innych niż dostarczone przez Organizatora,
 9. rozdzielanie się członków zespołu na trasie na odległość większą niż umożliwiająca swobodny kontakt głosowy,
 10. wspólne pokonywanie trasy w wyraźnej współpracy z innym zespołem lub celowo i długotrwale idąc w ślad za innym zespołem,
 11. oddanie karty startowej w więcej niż jednym kawałku.

VII. Postanowienia końcowe


1. Wszystkich uczestników którzy przerywają uczestnictwo w Imprezie przed dotarciem do mety obowiązuje poinformowanie o tym fakcie Organizatora najpóźniej do godziny zamknięcia mety. Numer telefonu do Organizatora jest podany na mapie.

2. Udział w Imprezie jest dobrowolny. W Imprezie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach Imprezy i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie przez uczestnika deklaracji przed startem jego zespołu.

3. W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub innych istotnych przyczyn na obszarze Imprezy Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy. W tym wypadku zwrotowi podlega kwota w wysokości 50% wpisowego. W zależności od terminu odwołania kwota ta może ulec zwiększeniu.

4. Osoby niepełnoletnie do ukończenia 18 roku życia mogą startować i uczestniczyć w Imprezie tylko pod opieką osób pełnoletnich. Każda osoba niepełnoletnia musi w momencie przed startem okazać pisemną zgodę od obojga opiekunów prawnych zgodną ze wzorcem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

5. Za szkody wyrządzone wobec uczestników Imprezy przez osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada.

6. Uwagi i odwołania zespół może złożyć najpóźniej do momentu określonego przez Organizatora, podanego w dniu Imprezy. Po tym terminie nie będą one rozpatrywane. Uwagi i odwołania mogą dotyczyć wyłącznie wyniku osiągniętego przez zespół zgłaszający. Uwagi i odwołania rozstrzyga Organizator Imprezy.

7. Uczestnictwo w Imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie swojego wizerunku w materiałach promocyjnych.

8. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.

9. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

 

Mapy tras:

Mapa wzorcowa

Studenckie Koło Przewodników Turystycznych w Gdańsku
zaprasza na:
XLVIII Nocne Marsze na Orientację "Darżlub"
2/3 grudnia 2023 r.

Spis treści

    Wstęp
    1. Organizator Imprezy
    2. Na co zwrócić uwagę podczas przeglądania tego komunikatu?
    3. Termin i miejsce Imprezy
    4. Dojazd pociągiem 
    5. Kategorie startowe 
    6. Mapy 
    7. Ekwipunek uczestników 
    8. Zgłoszenia przez Internet
    9. Zgłoszenia w dniu Imprezy 
    10. Zniżki 
    11. Zwroty Wpisowego 
    12. Świadczenia startowe 
    13. Ognisko
    14. Postanowienia końcowe
    15. Zespół organizacyjny

Wstęp

XLVIII Nocne Marsze na Orientację "Darżlub" są turystyczną imprezą na orientację (InO), w której uczestnicy mają za zadanie potwierdzić w określonym limicie czasu swoją obecność przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych. Na danej trasie zwycięża zespół, który za pokonanie trasy uzyskał najmniejszą liczbę punktów karnych (czyli potwierdzić w stosunkowo najkrótszym czasie jak najwięcej punków ze swojej trasy). Uczestników obowiązuje zmodyfikowany regulamin turystycznych imprez na orientację PTTK, dostępny tu

 

1. Organizator Imprezy

Organizator:

Studenckie Koło Przewodników Turystycznych w Gdańsku, działające przy Oddziale Studenckim PTTK na Politechnice Gdańskiej. Adres: ul. Siedlicka 4, 80-222 Gdańsk
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.skpt.gdansk.pl

2. Na co zwrócić uwagę podczas przeglądania tego komunikatu?

 • W tej edycji pojawi się nowość, przygotujemy dla Was kolorowe mapy w skali 1:12500, więcej inf. w pkt. 6. 
 • Odblaski są obowiązkowym wyposażeniem każdego uczestnika. 
 • W Bazie obowiązuje obuwie zmienne. Więcej informacji w punkcie 7. Komunikatu. 
 • Zniżka dla studentów 20% (więcej zniżek patrz pkt. 10)
 • Zachęcamy do wspólnego podróżowania jednym autem! Można się umawiać na naszym profilu FB.
 • Na terenie Bazy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu (punkt 14. Komunikatu).
 • W tej edycji pojawią się trasy:
  • Mało Trudna 1 i Mało Trudna 2
  • Trudna Krótka 1 i Trudna Krótka 2,
  • Trudna (Puchar DInO kat. T), 
  • Bardzo Trudna Krótka,
  • Bardzo Trudna (Puchar DInO kat. BT). 
 • Start na trasach, Bardzo Trudnej oraz Trudnej będzie zaliczany do klasyfikacji w Pucharze Długodystansowych Marszy na Orientację.
 • Na trasach Mało Trudnych (MT1 i MT2) jest możliwy start w zespołach maksymalnie 5-osobowych, na trasach Trudnych Krótkich (TK1 i TK2) możliwy jest start w zespołach maksymalnie 5-osobowych, w pozostałych trasach w maksymalnie trzyosobowych.
 • SKPT zastrzega sobie prawo do rezerwacji kilku miejsc na każdej z tras. 
 • Odwołania należy zgłaszać pisemnie mailem i tylko takie będą przyjmowane do rozpatrzenia. Nie będą uwzględniane protesty zamieszczane na mediach społecznościowych i innych komunikatorach (więcej w pkt. 14 Komunikatu). 

3. Termin i miejsce Imprezy

Impreza odbędzie się w nocy z 2 na 3 grudnia 2023 roku. Baza dla uczestników będzie otwarta od godziny 15:30.  

Lokalizacja Bazy Imprezy będzie w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ryjewie, ul. Grunwaldzka 63. 

Starty i mety wszystkich tras marszu będą w Bazie Imprezy. Dojazd na miejsce Imprezy transportem własnym lub transportem publicznym.

Do Bazy jest możliwy szybki i wygodny dojazd pociągiem. Ze względu na niedużą częstotliwość połączeń, prosimy o wpisanie przy zapisach w okienku Komentarze (w formularzu Edytuj Dane Drużyny), którym pociągiem planujecie przyjechać [np. Przyjadę pociągiem o ..., proszę o dostosowaną godzinę startu], dzięki temu będziemy mogli dopasować minuty startowe do przyjazdu Waszego pociągu. 

Ramowy plan Imprezy 
    Otwarcie Bazy dla Uczestników 15:30. 
    Starty tras - BT 16:00, T 16:03, MT1 16:00, MT2 16:03, BTK 18:00, TK1 19:00, TK2 19:03. 
    Starty dla wszystkich spóźnionych są możliwe do 22:30.
    Zamknięcie mety 05:30. 
    Baza dla uczestników czynna będzie do godziny 08:00. 

  
  Wyniki zmagań zostaną opublikowane na stronie Darżluba. 

4. Dojazd pociągiem

Z Trójmiasta można dojechać do Bazy pociągami Regio na trzy sposoby:

 • Regio 50646 relacji Gdynia Chylonia (odjazd 13:58) -> Malbork, przyjazd 15:36 i tam przesiadka na Regio 95874 w kierunku Grudziądza, odjazd o 15:41, przyjazd do Ryjewa 16:03. Wybrane odjazdy w trójmieście: Gdynia Gł. 14:05, Sopot 14:14, Gdańsk Gł. 14:29.
 • Regio 50616 relacji Gdynia Gł. (17:05) -> Elbląg, należy wysiąść w Malborku o 18:21 i tam przesiadka na Regio 95878 w kierunku Grudziądza, odjazd o 18:46, przyjazd do Ryjewa o 19:14. Wybrane odjazdy w trójmieście: Gdynia Gł. 17:05, Sopot 17:14, Gdańsk Gł. 17:27.
 • Regio 50620 relacji Gdynia Chylonia (19:19) -> Elbląg, należy wysiąść w Malborku o 20:43 i tam przesiadka na Regio 95880 w kierunku Grudziądza, odjazd o 20:52, przyjazd do Ryjewa o 21:14. Wybrane odjazdy w trójmieście: Gdynia Gł. 19:39, Sopot 19:49, Gdańsk Gł. 20:03.

Uwaga:

wszystkie przesiadki są ze sobą skomunikowane tzn., że przy opóźnieniu drugi pociąg czeka w Malborku na przesiadających się. Przy opóźnieniach zaleca się zgłaszać kierownikowi pociągu chęć przesiadki.

Powroty z Ryjewa w niedzielę rano:

 • Ryjewo 04:49, przyjazd do Malborka 5:17, tam odjazd do Gdyni 5:38
 • Ryjewo 6:33, przyjazd do Tczewa 7:20, tam odjazd do Gdyni o 7:25
 • Ryjewo 8:25, przyjazd do Malborka 8:50, tam odjazd do Gdyni o 9:02
 • Ryjewo 10:13, przyjazd do Malborka 10:37, tam odjazd do Gdyni o 10:48

5. Kategorie startowe

Uczestnicy Imprezy zgłaszają się i startują w zespołach jedno, dwu lub ewentualnie trzyosobowych. Wyjątek stanowią trasy: Mało Trudna i Trudna Krótka, na których można startować w zespołach maksymalnie pięcioosobowych. Przynajmniej jedna osoba w zespole musi być pełnoletnia. Minuty startowe zespołów są przydzielane w drodze losowania i ogłaszane 2 dni przed Imprezą (czwartek, 30.11.23r.). 

5.1. Bardzo Trudna "BT", ok. 17 km (Trasa zaliczana do Pucharu DInO w kategorii BT)

Trasa przeznaczona dla osób z dużym doświadczeniem w orientacji nocą i potrafiących poruszać się w trudnym terenie na niepełnej mapie. Mapa z wyraźnie modyfikowaną drożnią, liczne i bardzo podstępne punkty kontrolne wymagające pokonywania długich dystansów poza drogami w nieprzyjaznym terenie, którym mogą towarzyszyć punkty stowarzyszone. Limit czasowy zakładający dobrą kondycję uczestnika i nie wybaczający poważnych błędów nawigacyjnych. Na trasie można startować w zespołach maksymalnie 3-osobowych.

Limit liczby zespołów: 30. 

5.2. Bardzo Trudna Krótka "BTK", ok. 10 km

Trasa przeznaczona dla osób z dużym doświadczeniem w orientacji nocą i potrafiących poruszać się w trudnym terenie na niepełnej mapie. Mapa z wyraźnie modyfikowaną drożnią, liczne i bardzo podstępne punkty kontrolne wymagające pokonywania długich dystansów poza drogami w nieprzyjaznym terenie, którym mogą towarzyszyć punkty stowarzyszone. Limit czasowy zakładający nieco mniejszą kondycję uczestników niż na trasie BT ale nie wybaczający poważnych błędów nawigacyjnych. Na trasie można startować w zespołach maksymalnie 3-osobowych. 

Limit liczby zespołów: 40.

5.3. Trudna "T", ok. 16 km (zaliczana jest do Pucharu DInO w kategorii T)

Trasa przeznaczona dla nawigatorów z pewnym doświadczeniem w orientacji w terenie nocą i kondycją pozwalającą przejść dłuższy dystans w trudniejszym terenie. Lekko niepełna treść mapy i dość podstępne punkty kontrolne wymuszające marsz na azymut, którym mogą towarzyszyć punkty stowarzyszone. Limit czasowy zakładający sprawny marsz, ale nie bieg. Na trasie można startować w zespołach maksymalnie 3-osobowych. 

Na tą trasę zapraszamy uczestników naszych kursów przewodnickich. 

Limit liczby zespołów: 40. 

5.4. Trasy Trudne Krótkie "TK1" i "TK2", ok. 10 km

Trasy przeznaczone dla nawigatorów z pewnym doświadczeniem w orientacji w terenie nocą. Lekko niepełna treść mapy i dość podstępne punkty kontrolne wymuszające marsz na azymut, którym mogą towarzyszyć punkty stowarzyszone. Odpowiednio duże limity czasowe zakładające spokojniejsze tempo marszu. Na trasie można startować w zespołach maksymalnie 5-osobowych. 

Limit liczby zespołów: TK1 - 30 i TK2 - 30. 

5.5. Mało Trudna "MT1" i "MT2", ok. 10 km

Trasy przeznaczone dla osób początkujących i o niewielkim doświadczeniu w orientacji w terenie nocą. Pełna treść mapy i punkty kontrolne ustawione w miejscach łatwo dostępnych w niewielkich odległościach od dróg. Odpowiednio duże limity czasowe zakładające spokojniejsze tempo marszu. Na trasie można startować w zespołach maksymalnie 5-osobowych.

Limit liczby zespołów: MT1 - 30 i MT2 - 30. 

Budowniczy tras: Karol Wroński. 

Organizator nie zmieni podanych limitów na trasach na rzecz innych tras w trakcie trwania zapisów.

Start na trasach Bardzo Trudnej oraz Trudnej będzie zaliczany do klasyfikacji Pucharu w Długodystansowych Marszach na Orientację. 

6. Mapy

W tej edycji przygotujemy dla Was mapy w kolorze.

Skala: 1:12500.

Rzeźba terenu: warstwice wygenerowane na podstawie numerycznego modelu terenu, aktualność 2022, skan co 1 m, dokładność w pionie 15 cm, cięcie warstwicowe 1,25 m.

Treść topograficzna: na podstawie mapy topograficznej z lat 60-tych ubiegłego wieku, nieaktualna, niekiedy niedokładna, miejscami błędna.

7. Ekwipunek uczestników 

Zestaw niezbędny każdemu uczestnikowi:

 • obowiązkowo latarka, kompas, trwały środek do pisania (długopis), zapasowe baterie. 
 • elementy odblaskowe (31 sierpnia 2014 weszła w życie nowelizacja ustawy o ruchu drogowym, według której każdy pieszy poruszający się po drodze poza obszarem zabudowanym ma obowiązek używania elementów odblaskowych. Za brak odblasków grozi mandat w wysokości do 500 zł). 
 • zalecamy zabranie na trasę kanapek oraz ciepłego napoju w termosie (patrz pkt.13 Komunikatu). 
 • leki osobiste, medykamenty potrzebne na trasie. 
 • obowiązkowo obuwie (halówki, kapcie, skarpetki) na zmianę do poruszania się w Bazie.
 • można wziąć śpiwór i karimatę do przespania się w szkole. 

8. Zgłoszenia przez internet

Aby wziąć udział w Imprezie należy zgłosić swój zespół drogą internetową, albo w Bazie w dniu Imprezy. 

Jeżeli planujecie przyjazd pociągiem, napiszcie nam w okienku Komentarze (w: Moja Drużyna/ Dodaj lub Edytuj Dane Drużyny), o której godzinie przyjedziecie na dworzec w Ryjewie [np. Przyjadę pociągiem o ..., proszę o dostosowaną godzinę startu]. 

UWAGA! Realizujemy 3-etapowy system zapisów. 

Pierwszy etap polega na zalogowaniu się na swoje konto użytkownika na stronie https://www.marsze.skpt.gdansk.pl/konto . W przypadku braku konta można je założyć na stronie https://www.marsze.skpt.gdansk.pl/rejestracja. Konto będzie pozwalało na założenie drużyny w tej i kolejnych edycjach NMnO SKPT.

W drugim etapie należy założyć drużynę na stronie https://marsze.skpt.gdansk.pl/moja-druzyna

Trzecim etapem są same zapisy drużyny na wybraną trasę, które będą możliwe od 10 listopada od godziny 20.00 do 26 listopada do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitów miejsc na poszczególnych trasach. Zapisów również trzeba dokonać poprzez stronę https://www.marsze.skpt.gdansk.pl/darzlub/2023/ po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto. Trzeba będzie wejść w zakładkę zapisy, a następnie wybrać trasę preferowaną, można również zaznaczyć trasę rezerwową, jeśli preferowana nie będzie dostępna.

Wysokość opłaty wpisowej wynosi 50 PLN. Osoby zapisujące się wcześniej przez Internet opłatę powinny przesłać przelewem (na konto podane przez Organizatora) w przeciągu trzech dni od znalezienia się na liście. Dane konta oraz identyfikator drużyny (numer ID), niezbędne do dokonania przelewu, zostaną przesłane drogą mailową po udanej rejestracji. Zgłoszenie będzie ważne w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie. Można płacić za kilka osób jednocześnie.

Dla dzieci poniżej 14 roku życia startujących wraz z jednym z rodziców (opiekunów prawnych) start jest bezpłatny (przy każdym członku zespołu poniżej 14 roku życia należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zgłoszeniowym).

Istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową w przypadku, gdy miejsca na wybranej przez Was trasie się już skończyły. Kiedy któryś z zapisanych wcześniej zespołów zrezygnuje, to o tym, kto zajmie jego miejsce, zadecyduje czas wysłania zgłoszenia. Dodatkowo będzie możliwość wyboru w formularzu zgłoszeniowym trasy preferowanej, jeśli zapisaliście się na jakąś trasę tylko dlatego, że na Waszej preferowanej trasie skończyły się miejsca. Wybór takiej trasy preferowanej będzie równoznaczny z zapisem na listę rezerwową (przy czym w razie niezwolnienia się miejsca jest gwarancja startu na trasie wybranej z konieczności). 

Zapisy na listy rezerwowe będą możliwe wyłącznie przez formularz na stronie internetowej. Prosimy o niewysyłanie zgłoszeń drogą mailową, gdyż nie będą one rozpatrywane.

W przypadku zgłoszeń ewidentnie zdublowanych (niezależnie od przyczyn) usuwamy bez ostrzeżenia nowsze zgłoszenia. Przez „ten sam zespół” rozumiemy zespół złożony z tych samych osób, zapisany z tego samego adresu IP i mający tę samą nazwę.

W chwili zakończenia zapisów przez Internet listy rezerwowe zostają usunięte. Miejsca zwolnione po tym terminie są dostępne do wykorzystania wyłącznie dla zapisów w Bazie Imprezy.

RODO - Administratorem danych jest Oddział Studencki PTTK w Gdańsku. Siedlicka 4, p. 313, 80-222 Gdańsk. Osobą odpowiedzialną za administracje jest Tomasz Bieliński. email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

9. Zgłoszenia w dniu Imprezy

Zapisy w dniu Imprezy będą prowadzone w Bazie Imprezy, jednak liczba wolnych miejsc będzie ograniczona liczbą wydrukowanych map. 

Wpisowe dla osób zapisujących się w dniu Imprezy wynosi 70 PLN. Opłata wpisowa będzie pobierana gotówką w momencie zgłoszenia. Osoby zapisujące się w dniu Imprezy będą miały przydzielone późniejsze minuty startowe. Wszelkie zniżki zostają zachowane. Wpłata potwierdzona zostanie odpowiednim pokwitowaniem, które należy okazać przy starcie, przed wydaniem map i karty startowej.

Wzrost wpisowego wynika z ryzyka jakie ponosimy przygotowując z góry określoną dodatkową pulę świadczeń (m.in. mapy, karty, worki strunowe na mapy, wafelki, herbatę, kawę, zupę/drożdżówki). 

Zachęcamy do wcześniejszego zgłoszenia się i opłaty wpisowego – miejsca na trasach mogą skończyć się przed przewidywanym zakończeniem zapisów przez Internet.

10. Zniżki 

Informację o podstawie do odliczenia zniżki prosimy wpisać w okienku Komentarz, w zakładce Moja drużyna -> Dodaj /lub/ Edytuj dane drużyny. 

 • 50% dla tegorocznych uczestników Kursu Przewodnickiego organizowanego przez SKPT. 
 • 20% dla osób z opłaconą składką członkowską SKPT. 
 • 20% dla członków Studenckich Kół Przewodnickich po potwierdzeniu członkostwa (uczestnik informuje zarząd swojego koła o tym, że startuje, a zarząd potwierdza członkostwo przesyłając do nas odpowiednią informację). 
 • 20% dla studentów z ważną legitymacją studencką. 
 • 25% dla grup szkolnych z opiekunem oraz grup harcerskich z opiekunem po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Zniżka obejmuje uczniów/harcerzy oraz jednego opiekuna na zespół. Zachęcamy szkoły i drużyny do współpracy. 

Zniżki nie łączą się.

11. Zwroty wpisowego

 • W przypadku wycofania się zgłoszonego zespołu z opłaconym wpisowym do dnia 26 listopada 2023 r. (do 20:00) – Organizator zwraca 100% kwoty wpisowego.
 • W przypadku rezygnacji po 26 listopada 2023 r. – Organizator nie dokonuje zwrotów wpisowego.
 • W przypadku wprowadzenia ograniczeń epidemicznych, wystąpienia klęski żywiołowej lub innych istotnych przyczyn na obszarze Imprezy Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy. W tym wypadku zwrotowi podlega kwota w wysokości 25% wpisowego. W zależności od terminu odwołania kwota ta może ulec zwiększeniu. 

12. Świadczenia startowe

 • komplet map i materiałów startowych dla każdego członka zespołu,
 • karta do potwierdzeń punktów - jedna na zespół,
 • ciepły kąt do oczekiwania na start w Bazie (szkoła),
 • herbata i kawa w Bazie (szkoła),
 • ciepły kąt do spania w warunkach turystycznych w Bazie (szkoła),
 • ognisko z godziną "stopczasu" na każdej z tras, na którym będzie można upiec kiełbaskę z chlebem,
 • po powrocie z trasy herbata i kawa oraz drożdżówka (jedna na osobę) w Bazie,
 • dla wszystkich chętnych uczestników możliwe będzie potwierdzenie punktów do odznaki InO.

13. Ognisko

W punkcie kontrolnym wspólnym dla wybranych tras znajduje się ognisko czynne w godzinach podanych w momencie startu. Zespół ma prawo skorzystać z maksymalnie godzinnego "stopczasu" podczas pobytu na ognisku.  Na ten czas zespół zobowiązany jest do oddania wszystkich map i karty startowej Organizatorom. Korzystanie ze "stopczasu" nie jest obowiązkowe.

Niestety w tym roku nie mamy możliwości, aby dostarczyć ciepłą herbatę na ognisko, dlatego zalecamy zaopatrzyć się w termos z ciepłym napojem

14. Postanowienia końcowe

Na terenie Bazy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz nakaz przestrzegania zaleceń organizatorów Imprezy (szczególnie w zakresie parkowania samochodów). 

Odwołania należy zgłaszać pisemnie mailem na marsze[malpka]skpt.gdansk.pl i tylko takie będą przyjmowane do rozpatrzenia. Nie będą uwzględniane protesty zamieszczane na mediach społecznościowych i innych komunikatorach.  

Osoby niepełnoletnie w wieku 14-17 lat startują i uczestniczą w Imprezie tylko pod opieką osób powyżej 18 roku życia i muszą przed startem okazać oświadczenie podpisane przez oboje opiekunów prawnych. 

Osoby niepełnoletnie mające nieukończone 14 lat startują i uczestniczą w Imprezie tylko pod opieką swojego opiekuna prawnego (wyjątek stanowią drużyny harcerskie oraz grupy szkolne po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem). 

Organizatorzy, w związku z turystycznym charakterem marszu na orientację, nie są zobligowani do zapewnienia uczestnikom profesjonalnej opieki medycznej. Zalecamy wzięcie niezbędnych Wam w pieszej wędrówce medykamentów oraz telefonów komórkowych w razie konieczności wezwania pomocy. 

W związku z powyższym, ewentualne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków każdy uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie.

Za szkody wyrządzone wobec uczestników Imprezy przez osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada.

Uwagi i odwołania rozstrzyga Organizator Imprezy.

Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną.

Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwają na terenie Imprezy Sędziowie wyposażeni w odpowiednie identyfikatory. Sędzia w razie stwierdzenia łamania Regulaminu może udzielić ostrzeżenia lub zdyskwalifikować dany zespół.

15. Zespół organizacyjny

    Kierownik Główny Imprezy – vacat (z ramienia Zarządu SKPT funkcję pełnią Tomasz Radzikowski oraz Anita Czerwionka-Bielińska)
    Kierownik Bazy – Filip Rytlewski 
    Budowniczy i Kierownik Tras – Karol Wroński 
    Kierownik Wsparcia IT – Tomasz Bieliński
    Grafika – Joanna Miętka  
    Opieka nad ogniskiem – Michał Kochańczyk 
    Intendent –   (z ramienia Zarządu SKPT Anita Czerwionka-Bielińska)  

    Przy pracach organizacyjnych uczestniczy bardzo liczne grono członków i sympatyków SKPT.

Studenckie Koło Przewodników Turystycznych w Gdańsku

zaprasza na:

XLIX Nocne Marsze na Orientację "Manewry SKPT"

25/26 marca 2023


Spis treści

 1. Organizator Imprezy
 2. Na co zwrócić uwagę podczas przeglądania tego komunikatu?
 3. Termin i miejsce Imprezy
 4. Kategorie startowe
 5. Mapy
 6. Zgłoszenia przez Internet
 7. Zgłoszenia w dniu Imprezy
 8. Zniżki
 9. Zwroty Wpisowego
 10. Wyposażenie uczestników
 11. Świadczenia startowe
 12. Ognisko
 13. Postanowienia końcowe
 14. Zespół organizacyjny

Wstęp

XLIX Nocne Marsze na Orientację "Manewry SKPT" są turystyczną imprezą na orientację (InO), w której uczestnicy mają za zadanie potwierdzić w określonym limicie czasu swoją obecność przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych. Na danej trasie zwycięża zespół, który za pokonanie trasy uzyskał najmniejszą liczbę punktów karnych. Uczestników obowiązuje zmodyfikowany regulamin turystycznych imprez na orientację PTTK.

Tematem przewodnim tegorocznych Manewrów są Podróże Baltazara Gąbki. Razem z bohaterami będziemy mogli pobłądzić po lasach Krainy Deszczowców i poszukać lampionów rozwieszonych przez tajemniczego Don Pedro.


1. Organizator Imprezy

Organizator:

Studenckie Koło Przewodników Turystycznych w Gdańsku, działające przy Oddziale Studenckim PTTK. Adres: ul. Siedlicka 4, 80-222 Gdańsk

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.skpt.gdansk.pl


2. Na co zwrócić uwagę podczas przeglądania tego komunikatu?

 • Parking będzie oddalony od bazy o ok. 1 km. Odległość bazy od przystanku komunikacji publicznej wynosi ok 7 km. Zachęcamy do umawiania się na transport ze stacji/przystanku za pośrednictwem facebooka. Można również napisać do organizatorów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - chętnym pomożemy zapewnić transport. Zachęcamy do wspólnego podróżowania jednym autem!
 • Baza będzie zlokalizowana na świeżym powietrzu. Do dyspozycji uczestników będzie wiata, ognisko oraz toalety 
 • Nocleg pod dachem możliwy dla chętnych - po uiszczeniu dodatkowej opłaty 60 zł - osoby chętne proszone są o zgłaszanie tego faktu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Liczba miejsc bardzo ograniczona. Należy mieć własny śpiwór.
 • Ognisko będzie dostępne na starcie i mecie
 • W tej edycji przewidywane są dyplomy pamiątkowe dla zwycięzców (do odebrania po imprezie)
 • Nie jest planowane oficjalne zakończenie,
 • Wyniki będą podliczane w miarę możliwości na bieżąco,
 • Na trasie Trudnej Krótkiej (TK) możliwy jest start w zespołach maksymalnie pięcioosobowych, na pozostałych trasach w maksymalnie trzyosobowych.
 • W ramach świadczeń przewidziana będzie pewna pula kiełbas, wegetariańska pasta z fasoli, pieczywo, musztarda, ketchup oraz herbata.
 • W trakcie zapisów można zamówić pamiątkową koszulkę.
 • SKPT zastrzega sobie prawo do rezerwacji kilku miejsc na każdej z tras.

3. Termin i miejsce Imprezy

Impreza odbędzie się w nocy z 25 na 26 marca 2023 roku.

Lokalizacja Bazy Imprezy wraz z mapką dojazdową zostanie podana w przededniu Imprezy około godziny 18:00, w Internecie na stronie https://marsze.skpt.gdansk.pl/manewry/. Starty i mety wszystkich tras marszu będą w Bazie Imprezy. Dojazd na miejsce Imprezy transportem własnym. Parking będzie oddalony od bazy o ok. 1 km. Odległość bazy od przystanku komunikacji publicznej wynosi ok 7 km. Zachęcamy do umawiania się na transport ze stacji/przystanku za pośrednictwem facebooka. Można również napisać do organizatorów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - chętnym pomożemy zapewnić transport. Zachęcamy do wspólnego podróżowania jednym autem!

Orientacyjny program imprezy (może ulec zmianie):

18:30 - rozpoczęcie "pracy" bazy imprezy,

19:00 - godzina "0" start pierwszych zespołów,

22:00 - zakończenie startów,

7:00 - zamknięcie mety


4. Kategorie startowe

Uczestnicy Imprezy zgłaszają się i startują w zespołach jedno, dwu lub  trzyosobowych. Wyjątek stanowi trasa Trudna Krótka, na której można startować w zespołach maksymalnie pięcioosobowych. Przynajmniej jedna osoba w zespole musi być pełnoletnia. Minuty startowe zespołów są przydzielane w drodze losowania i ogłaszane przed imprezą.

4.1. Ekstremalna "E" - Carrramba ! Mamma Mia ! - ok. 27 km (Puchar DInO, BT (E))

Stworzona z myślą o ekspertach orienteeringu, którzy wybierając tę trasę wiedzą, na co się decydują. Trasa jest najdłuższa, ma największe przewyższenia oraz najtrudniej dostępne punkty terenowe. Na trasie znajdziecie (albo i nie;)) ponad dwadzieścia punktów kontrolnych, trudno dostępnych, z wieloma punktami stowarzyszonymi.  Treść mapy może być niepełna, usunięte mogą być elementy ułatwiające określenie położenia. 

Limit liczby zespołów: 15.

Budowniczowie: Mariola i Rafał Bartusch, Kasia i Krzysiek Machulscy

4.2. Zaawansowana "Z" - Zielona Pietruszka w Wannie -  ok. 15 km (Puchar DInO, BT)

Przeznaczona dla wytrawnych nawigatorów, którzy są w stanie połączyć precyzję z równym tempem marszowym. Na trasie jest kilkanaście punktów kontrolnych, trudno dostępnych, z wieloma punktami stowarzyszonymi. Treść mapy może być niepełna, usunięte mogą być elementy ułatwiające określenie położenia.

Limit liczby zespołów: 35.

Budowniczowie: Mariola i Rafał Bartusch, Kasia i Krzysiek Machulscy

4.3 Trudna  "T" - Do stu tysięcy rosnących poziomic! - ok.  16 km, (Puchar DInO, TT)

Trasy trudne przeznaczone są dla osób o niedużym doświadczeniu w nocnych InO oraz pracy z mapą i kompasem. Zapraszamy na nie również uczestników naszych kursów przewodnickich. Większość punktów to lampiony rozstawione w dość łatwych do zlokalizowania miejscach, ale wymagających krótkiego marszu na azymut lub czujności w odczytywaniu ukształtowania terenu w ich najbliższym sąsiedztwie. Przy punktach kontrolnych mogą być ustawione punkty stowarzyszone. Na trasie można startować w zespołach maksymalnie 3-osobowych.

Limit liczby zespołów: 25.

Budowniczowie: Marek Głowala i Asia Stencel

4.4. Trudna Krótka "TK" - Którędy do groty smoka mlekopija?- ok. 13 km 

Trasy trudne przeznaczone są dla osób o niedużym doświadczeniu w nocnych InO oraz pracy z mapą i kompasem. Zapraszamy na nie również uczestników naszych kursów przewodnickich. Większość punktów to lampiony rozstawione w dość łatwych do zlokalizowania miejscach, ale wymagających krótkiego marszu na azymut lub czujności w odczytywaniu ukształtowania terenu w ich najbliższym sąsiedztwie. Przy punktach kontrolnych mogą być ustawione punkty stowarzyszone. Na trasie można startować w zespołach maksymalnie 5-osobowych. 

Limit liczby zespołów: 25.

Budowniczowie: Marek Głowala i Asia Stencel 


5. Mapy

Skala 1:25000, czarno-białe, aktualność lata 60-te XX-go wieku.

Organizator zastrzega sobie prawo lekkich modyfikacji mapy dla tras o wysokim poziomie trudności.


6. Zgłoszenia przez internet

UWAGA! W tej edycji realizujemy 3-etapowy system zapisów.

Aby wziąć udział w Imprezie należy zgłosić swój zespół drogą internetową, albo w Bazie w dniu Imprezy.

Pierwszy etap polega na założeniu na stronie https://www.marsze.skpt.gdansk.pl/rejestracja konta. Konto będzie pozwalało na założenie drużyny w tej i kolejnych edycjach NMnO SKPT.

W drugim etapie należy założyć drużynę na stronie https://marsze.skpt.gdansk.pl/moja-druzyna.

Trzecim etapem są same zapisy na trasy, które będą możliwe od piątku 10 marca godziny 20:00 do środy 22 marca do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitów miejsc na poszczególnych trasach. Zapisy również trzeba dokonać poprzez stronę http://marsze.skpt.gdansk.pl/manewry po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto. Trzeba będzie wejść w zakładkę zapisy, a następnie wybrać trasę preferowaną, można również zaznaczyć trasę rezerwową, jeśli preferowana nie będzie dostępna.

Wysokość opłaty wpisowej wynosi  40 PLN. Osoby zapisujące się wcześniej przez Internet opłatę powinny przesłać przelewem (na konto podane przez Organizatora) do 24 marca. Dane konta oraz identyfikator drużyny (numer ID), niezbędne do dokonania przelewu, zostaną przesłane drogą mailową po udanej rejestracji. Zgłoszenie będzie ważne w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie. Można płacić za kilka osób jednocześnie.

Każdy zespół ma czas na dokonanie wpłaty do 24 marca. Po upływie tej daty zostanie skreślony z listy startujących, co oznacza że, płatność przelewem powinna być dokonana najpóźniej 23 marca lub rankiem 24 marca.

Dla dzieci poniżej 14 roku życia start jest bezpłatny (przy każdym członku zespołu poniżej 14 roku życia należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zgłoszeniowym).

Istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową w przypadku, gdy miejsca na wybranej przez Was trasie się już skończyły. Kiedy któryś z zapisanych wcześniej zespołów zrezygnuje, to o tym, kto zajmie jego miejsce, zadecyduje czas wysłania zgłoszenia. Dodatkowo będzie możliwość wyboru w formularzu zgłoszeniowym trasy preferowanej, jeśli zapisaliście się na jakąś trasę tylko dlatego, że na Waszej preferowanej trasie skończyły się miejsca. Wybór takiej trasy preferowanej będzie równoznaczny z zapisem na listę rezerwową (przy czym w razie niezwolnienia się miejsca jest gwarancja występu na trasie wybranej z konieczności).

W przypadku zgłoszeń ewidentnie zdublowanych (niezależnie od przyczyn) usuwamy bez ostrzeżenia nowsze zgłoszenia. Przez „ten sam zespół” rozumiemy zespół złożony z tych samych osób, zapisany z tego samego adresu IP i mający tę samą nazwę.

W chwili zakończenia zapisów przez Internet listy rezerwowe zostają usunięte. Miejsca zwolnione po tym terminie są dostępne do wykorzystania wyłącznie dla zapisów w Bazie Imprezy.

Zapisy na listy rezerwowe będą możliwe wyłącznie przez formularz na stronie internetowej. Prosimy o niewysyłanie zgłoszeń drogą mailową, gdyż nie będą one rozpatrywane.

RODO- Administratorem danych jest Oddział Studencki PTTK w Gdańsku. Siedlicka 4, p. 313, 80-222 Gdańsk. Osobą odpowiedzialną za administracje jest Tomasz Bieliński. email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


7. Zgłoszenia w dniu Imprezy

Zapisy w dniu Imprezy będą prowadzone w Bazie Imprezy, jednak liczba wolnych miejsc będzie ograniczona liczbą wydrukowanych map.

Opłata dla osób zapisujących się w dniu Imprezy wynosi 60 PLN. Opłata wpisowa będzie pobierana w momencie zgłoszenia. Osoby zapisujące się w dniu Imprezy będą miały przydzielone późniejsze minuty startowe. Wszelkie zniżki zostają zachowane. Wpłata potwierdzona zostanie odpowiednim pokwitowaniem, które należy okazać przy starcie, przed wydaniem map i karty startowej.

Wzrost wpisowego wynika z ryzyka jakie ponosimy przygotowując z góry określoną dodatkową pulę świadczeń (m.in. mapy i karty).

Zachęcamy do wcześniejszego zgłoszenia się i opłaty wpisowego – miejsca na trasach mogą skończyć się przed przewidywanym zakończeniem zapisów przez Internet.


8. Zniżki

 • 20% dla osób z opłaconą składką członkowską SKPT
 • 20% dla członków Studenckich Kół Przewodnickich po potwierdzeniu członkostwa (uczestnik informuje zarząd swojego koła o tym, że startuje, a zarząd potwierdza członkostwo przesyłając do nas odpowiednią informację)
 • 25% dla grup szkolnych z opiekunem oraz grup harcerskich z opiekunem po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Zniżka obejmuje uczniów/harcerzy oraz jednego opiekuna na zespół. Zachęcamy szkoły i drużyny do współpracy.

9. Zwroty wpisowego

 • W przypadku wycofania się zgłoszonego zespołu z opłaconym wpisowym do dnia 23 marca 2023 r. (do 20:00) – Organizator zwraca 100% kwoty wpisowego.
 • W przypadku rezygnacji po 23 marca 2021 r. godzinie 20:00 – Organizator nie dokonuje zwrotów wpisowego.
 • W przypadku wprowadzenia ograniczeń epidemicznych, wystąpienia klęski żywiołowej lub innych istotnych przyczyn na obszarze Imprezy Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy lub zmiany jej formuły. W tym wypadku zwrotowi podlega kwota w wysokości 50% wpisowego. W zależności od terminu odwołania kwota ta może ulec zwiększeniu.

10. Wyposażenie uczestników

Zestaw niezbędny dla każdego uczestnika:

 • obowiązkowo latarka, kompas, trwały środek do pisania (długopis),
 • element odblaskowy (31 sierpnia 2014 weszła w życie nowelizacja ustawy o ruchu drogowym, według której każdy pieszy poruszający się po drodze poza obszarem zabudowanym ma obowiązek używania elementów odblaskowych. Za brak odblasków grozi mandat w wysokości do 500 zł).

11. Świadczenia startowe

 • komplet map i materiałów startowych dla każdego członka zespołu,
 • karta do potwierdzeń punktów - jedna na zespół,
 • ognisko w Bazie Imprezy z poczęstunkiem
 • dla wszystkich chętnych uczestników możliwe będzie potwierdzenie punktów do odznaki InO

12. Ognisko

W tej edycji ognisko będzie dostępne dla uczestników na starcie i na mecie. Na ognisku pojawią się pewna pula kiełbasek i chleba oraz ekwiwalent wegetariański i herbata. 


13. Postanowienia końcowe

Na terenie Bazy obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania zaleceń organizatorów Imprezy (szczególnie w zakresie parkowania samochodów).

Osoby niepełnoletnie w wieku 14-17 lat startują i uczestniczą w Imprezie tylko pod opieką osób powyżej 18 roku życia i muszą przed startem okazać oświadczenie podpisane przez obojga opiekunów prawnych.

Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły  14 lat startują i uczestniczą w Imprezie tylko pod opieką swojego opiekuna prawnego.

Organizatorzy, w związku z turystycznym charakterem marszu na orientację, nie są zobligowani do zapewnienia uczestnikom profesjonalnej opieki medycznej. Zalecamy wzięcie niezbędnych Wam w pieszej wędrówce medykamentów oraz telefonów komórkowych w razie konieczności wezwania pomocy.

W związku z powyższym, ewentualne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków każdy uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie.

Za szkody wyrządzone wobec uczestników Imprezy przez osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada.

Uwagi i odwołania rozstrzyga Organizator Imprezy.

Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną.

Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwają na terenie Imprezy Sędziowie wyposażeni w odpowiednie identyfikatory. Sędzia w razie stwierdzenia łamania Regulaminu może udzielić ostrzeżenia lub zdyskwalifikować dany zespół.


14. Zespół organizacyjny

Kierownik Imprezy i Tras – Tomasz Radzikowski

Z-ca Kierownika - Magdalena Chmara

Wsparcie IT – Tomasz Bieliński

Grafika - Joanna Miętka

Budowniczowie Tras - Kasia i Krzysiu Machulscy, Mariola i Rafał Bartusch, Asia Stencel, Marek Głowala 

Logistyka i wsparcie kierownictwa – Anita Czerwionka-Bielińska 

Kierownictwo Bazy i Ogniska –  Natalia Machulska, Michał Kochańczyk

Przy pracach organizacyjnych uczestniczy bardzo liczne grono członków i sympatyków SKPT.

 

Oto mapy tras:

oraz mapa wzorcowa.

Studenckie Koło Przewodników Turystycznych w Gdańsku
zaprasza na:
XLVI Nocne Marsze na Orientację "Darżlub"
11/12 grudnia 2021

Spis treści

    1. Organizator Imprezy
    2. Na co zwrócić uwagę podczas przeglądania tego komunikatu?
    3. Termin i miejsce Imprezy
    4. Kategorie startowe
    5. Mapy
    6. Zgłoszenia przez Internet
    7. Zgłoszenia w dniu Imprezy
    8. Zniżki
    9. Zwroty Wpisowego
    10. Wyposażenie uczestników
    11. Świadczenia startowe
    12. Nagrody
    13. Ognisko
    14. Postanowienia końcowe
    15. Zespół organizacyjny

Wstęp

XLVI Nocne Marsze na Orientację "Darżlub" są turystyczną imprezą na orientację (InO), w której uczestnicy mają za zadanie potwierdzić w określonym limicie czasu swoją obecność przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych. Na danej trasie zwycięża zespół, który za pokonanie trasy uzyskał najmniejszą liczbę punktów karnych. Uczestników obowiązuje zmodyfikowany regulamin turystycznych imprez na orientację PTTK.

Patronem tegorocznego Darżluba jest Struś Pędziwiatr. Podstępne zasadzki Kojota będą zlokalizowane na każdej z trzech tras.

Nowości:

 • podczas imprezy należy przestrzegać aktualnych zarządzeń związanych ze stanem epidemii,
 • podczas edycji baza będzie zlokalizowana na świeżym powietrzu,
 • potwierdzanie lampionów będzie się odbywało własnym trwałym środkiem do pisania (nie ma obowiązku wpisywania skrótu BK)..


1. Organizator Imprezy

Organizator:

Studenckie Koło Przewodników Turystycznych w Gdańsku, działające przy Oddziale Studenckim PTTK. Adres: ul. Siedlicka 4, 80-222 Gdańsk
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.skpt.gdansk.pl

2. Na co zwrócić uwagę podczas przeglądania tego komunikatu?

 • Podczas imprezy należy przestrzegać aktualnych zarządzeń związanych ze stanem epidemii,
 • Baza będzie zlokalizowana na świeżym powietrzu,
 • Mamy prośbę o zachowanie dystansu między uczestnikami,
 • Podczas startu i mety obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa,
 • Punkty kontrolne należy potwierdzać własnym trwałym środkiem do pisania,
 • Na trasach Trudnej Krótkiej i Bardzo Trudnej planowane jest ognisko z możliwością wykorzystania 30 min stopczasu,
 • Trasa Zaawansowana niestety będzie mogła skorzystać tylko z ogniska na mecie,
 • W tej edycji pojawią się trasy:
      - Trudna Krótka,
      - Zaawansowana,
      - Bardzo Trudna.
 • Nie jest planowane oficjalne zakończenie,
 • Wyniki będą podliczane w miarę możliwości na bieżąco,.
 • Na trasie Trudnej Krótkiej (TK) możliwy jest start w zespołach maksymalnie pięciosobowych, w pozostałych trasach w maksymalnie trzyosobowych.
 • W ramach świadczeń dla uczestników nie będzie ciepłego posiłku, ani napojów na ognisku,
 • SKPT zastrzega sobie prawo do rezerwacji kilku miejsc na każdej z tras.

3. Termin i miejsce Imprezy

Impreza odbędzie się w nocy z 11 na 12 grudnia 2021 roku.

Lokalizacja Bazy Imprezy wraz z mapką dojazdową zostanie podana w przededniu Imprezy około godziny 18:00, w Internecie na stronie https://marsze.skpt.gdansk.pl/darzlub/2021. Starty i mety wszystkich tras marszu będą w Bazie Imprezy. Dojazd na miejsce Imprezy transportem własnym lub publicznym.

Dojazd na start imprezy będzie także możliwy komunikacją publiczną. Powrót transportem zbiorowym z racji zamknięcia mety w nocy będzie mocno utrudniony.

Orientacyjny program imprezy:
15:30 - rozpoczęcie "pracy" bazy imprezy,
16:00 - godzina "0" start pierwszych zespołów,
ok. 18:00 - zakończenie startów,
ok. 3:00 - zamknięcie mety.

4. Kategorie startowe

Uczestnicy Imprezy zgłaszają się i startują w zespołach jedno, dwu lub ewentualnie trzyosobowych. Wyjątek stanowi trasa Trudna Krótka, na której można startować w zespołach maksymalnie pięcioosobowych. Przynajmniej jedna osoba w zespole musi być pełnoletnia. Minuty startowe zespołów są przydzielane w drodze losowania i ogłaszane przed imprezą.

4.1. Bardzo Trudna "BT" "Ścigając strusia", ok. 22 km

Trasa dla osób zaawansowanych w orienteringu, które przynajmniej kilka razy startowały już w podobnych imprezach i dobrze orientują się w leśnym terenie nocą. Punkty kontrolne są zlokalizowane w trudno dostępnych miejscach terenu, często towarzyszą im punkty stowarzyszone. Treść mapy może być niepełna, usunięte mogą być elementy ułatwiające określenie położenia.

Limit liczby zespołów: 25.
Budowniczy: Paweł Ćwidak

4.2. Zaawansowana "Z" "In heaven's name - what am I doing?", ok. 15 km

Przeznaczona dla wytrawnych nawigatorów, którzy są w stanie połączyć precyzję z równym tempem marszowym. Na trasie jest kilkanaście punktów kontrolnych, trudno dostępnych, z wieloma punktami stowarzyszonymi. Treść mapy może być niepełna, usunięte mogą być elementy ułatwiające określenie położenia.

Limit liczby zespołów: 30.
Budowniczy: Paweł Ćwidak

4.3. Trudna Krótka "TK" "Śpiesz się powoli", ok. 15 km

Trasy trudne przeznaczone są dla osób o niedużym doświadczeniu w nocnych InO oraz pracy z mapą i kompasem. Zapraszamy na nie również uczestników naszych kursów przewodnickich. Większość punktów to lampiony rozstawione w dość łatwych do zlokalizowania miejscach, ale wymagających krótkiego marszu na azymut lub czujności w odczytywaniu ukształtowania terenu w ich najbliższym sąsiedztwie. Przy punktach kontrolnych mogą być ustawione punkty stowarzyszone. Na trasie można startować w zespołach maksymalnie 5-osobowych.

Limit liczby zespołów: 40
Budowniczy: Natalia i Krzysztof Machulscy

Organizator nie zmieni podanych limitów na trasach na rzecz innych tras w trakcie trwania zapisów.

5. Mapy

Skala 1:25000, czarno-białe, aktualność lata 70-te XX-go wieku.

Organizator zastrzega sobie prawo lekkich modyfikacji mapy dla tras o wysokim poziomie trudności.

6. Zgłoszenia przez internet

UWAGA! W tej edycji realizujemy 3-etapowy system zapisów.

Aby wziąć udział w Imprezie należy zgłosić swój zespół drogą internetową, albo w Bazie w dniu Imprezy.

Pierwszy etap polega na założeniu na stronie https://www.marsze.skpt.gdansk.pl/rejestracja konta. Konto będzie pozwalało na założenie drużyny w tej i kolejnych edycjach NMnO SKPT.

W drugim etapie należy założyć drużynę na stronie https://marsze.skpt.gdansk.pl/moja-druzyna.

Trzecim etapem są same zapisy na trasy, które będą możliwe od środy 24 listopada godziny 19:00 do poniedziałku 6 grudnia do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitów miejsc na poszczególnych trasach. Zapisy również trzeba dokonać poprzez stronę http://marsze.skpt.gdansk.pl/darzlub/2021 po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto. Trzeba będzie wejść w zakładkę zapisy, a następnie wybrać trasę preferowaną, można również zaznaczyć trasę rezerwową, jeśli preferowana nie będzie dostępna.

Wysokość opłaty wpisowej wynosi 25 PLN. Osoby zapisujące się wcześniej przez Internet opłatę powinny przesłać przelewem (na konto podane przez Organizatora) w przeciągu trzech dni od znalezienia się na liście. Wyjątkiem są osoby zgłaszające się 3-6 grudnia, które obowiązuje termin zaksięgowania wpłaty do 7 grudnia.  Dane konta oraz identyfikator drużyny (numer ID), niezbędne do dokonania przelewu, zostaną przesłane drogą mailową po udanej rejestracji. Zgłoszenie będzie ważne w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie. Można płacić za kilka osób jednocześnie.

Każdy zespół ma trzy dni robocze na dokonanie wpłaty, po ich upływie zostanie skreślony z listy startujących. 7 grudnia 2021 r. to ostatni dzień, w którym wpłaty będą jeszcze księgowane. Co oznacza że, płatność przelewem powinna być dokonana najpóźniej 6 grudnia lub rankiem 7 grudnia.

Dla dzieci poniżej 14 roku życia start jest bezpłatny (przy każdym członku zespołu poniżej 14 roku życia należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zgłoszeniowym).

Istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową w przypadku, gdy miejsca na wybranej przez Was trasie się już skończyły. Kiedy któryś z zapisanych wcześniej zespołów zrezygnuje, to o tym, kto zajmie jego miejsce, zadecyduje czas wysłania zgłoszenia. Dodatkowo będzie możliwość wyboru w formularzu zgłoszeniowym trasy preferowanej, jeśli zapisaliście się na jakąś trasę tylko dlatego, że na Waszej preferowanej trasie skończyły się miejsca. Wybór takiej trasy preferowanej będzie równoznaczny z zapisem na listę rezerwową (przy czym w razie niezwolnienia się miejsca jest gwarancja występu na trasie wybranej z konieczności).

W przypadku zgłoszeń ewidentnie zdublowanych (niezależnie od przyczyn) usuwamy bez ostrzeżenia nowsze zgłoszenia. Przez „ten sam zespół” rozumiemy zespół złożony z tych samych osób, zapisany z tego samego adresu IP i mający tę samą nazwę.

W chwili zakończenia zapisów przez Internet listy rezerwowe zostają usunięte. Miejsca zwolnione po tym terminie są dostępne do wykorzystania wyłącznie dla zapisów w Bazie Imprezy.

Zapisy na listy rezerwowe będą możliwe wyłącznie przez formularz na stronie internetowej. Prosimy o niewysyłanie zgłoszeń drogą mailową, gdyż nie będą one rozpatrywane.

RODO- Administratorem danych jest Oddział Studencki PTTK w Gdańsku. Siedlicka 4, p. 313, 80-222 Gdańsk. Osobą odpowiedzialną za administracje jest Tomasz Bieliński. email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

7. Zgłoszenia w dniu Imprezy

Zapisy w dniu Imprezy będą prowadzone w Bazie Imprezy, jednak liczba wolnych miejsc będzie ograniczona liczbą wydrukowanych map.

Opłata dla osób zapisujących się w dniu Imprezy wynosi 30 PLN. Opłata wpisowa będzie pobierana w momencie zgłoszenia. Osoby zapisujące się w dniu Imprezy będą miały przydzielone późniejsze minuty startowe. Wszelkie zniżki zostają zachowane. Wpłata potwierdzona zostanie odpowiednim pokwitowaniem, które należy okazać przy starcie, przed wydaniem map i karty startowej.

Wzrost wpisowego wynika z ryzyka jakie ponosimy przygotowując z góry określoną dodatkową pulę świadczeń (m.in. wafelki, naklejki, mapy i karty).

Zachęcamy do wcześniejszego zgłoszenia się i opłaty wpisowego – miejsca na trasach mogą skończyć się przed przewidywanym zakończeniem zapisów przez Internet.

8. Zniżki

 • 20% dla osób z opłaconą składką członkowską SKPT
 • 20% dla członków Studenckich Kół Przewodnickich po potwierdzeniu członkostwa (uczestnik informuje zarząd swojego koła o tym, że startuje, a zarząd potwierdza członkostwo przesyłając do nas odpowiednią informację)
 • 25% dla grup szkolnych z opiekunem oraz grup harcerskich z opiekunem po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Zniżka obejmuje uczniów/harcerzy oraz jednego opiekuna na zespół. Zachęcamy szkoły i drużyny do współpracy.

9. Zwroty wpisowego

 • W przypadku wycofania się zgłoszonego zespołu z opłaconym wpisowym do dnia 5 grudnia 2021 r. (do 20:00) – Organizator zwraca 100% kwoty wpisowego.
 • W przypadku rezygnacji po 5 grudnia 2021 r. godzinie 20:00 – Organizator nie dokonuje zwrotów wpisowego.
 • W przypadku wprowadzenia ograniczeń epidemicznych, wystąpienia klęski żywiołowej lub innych istotnych przyczyn na obszarze Imprezy Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy lub zmiany jej formuły. W tym wypadku zwrotowi podlega kwota w wysokości 50% wpisowego. W zależności od terminu odwołania kwota ta może ulec zwiększeniu.

10. Wyposażenie uczestników

Zestaw niezbędny dla każdego uczestnika:

 • obowiązkowo latarka, kompas, trwały środek do pisania (długopis),
 • element odblaskowy (31 sierpnia 2014 weszła w życie nowelizacja ustawy o ruchu drogowym, według której każdy pieszy poruszający się po drodze poza obszarem zabudowanym ma obowiązek używania elementów odblaskowych. Za brak odblasków grozi mandat w wysokości do 500 zł).

11. Świadczenia startowe

 • komplet map i materiałów startowych dla każdego członka zespołu,
 • karta do potwierdzeń punktów - jedna na zespół,
 • ognisko z 30-minutowym "stopczasu" na trasach Trudnej Krótkiej i Bardzo Trudnej, na którym będzie można upiec kiełbaskę z chlebem (1 uczestnik = 1 porcja),
 • dla wszystkich chętnych uczestników możliwe będzie potwierdzenie punktów do odznaki InO.

12. Nagrody

 • Z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej nie jest planowane zakończenie oraz nie są przewidziane nagrody dla najlepszych zespołów.
 • Pamiątkowe dyplomy dla najlepszych zespołów będą przekazywane w późniejszym czasie.

13. Ognisko

W punkcie kontrolnym wspólnym dla wybranych tras znajduje się ognisko czynne w godzinach podanych w momencie startu. Zespół ma prawo skorzystać z maksymalnie 30-minutowego "stopczasu" podczas pobytu na ognisku. Wyjątkiem jest trasa Zaawansowana która nie ma przewidzianego ogniska na trasie. Korzystanie ze "stopczasu" nie jest obowiązkowe.

14. Postanowienia końcowe

Na terenie Bazy obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania aktualnych zarządzeń związanych ze stanem epidemii..

Osoby niepełnoletnie w wieku 14-17 lat startują i uczestniczą w Imprezie tylko pod opieką osób powyżej 18 roku życia i muszą przed startem okazać oświadczenie podpisane przez obojga opiekunów prawnych.

Osoby niepełnoletnie mające nieukończone 14 lat startują i uczestniczą w Imprezie tylko pod opieką swojego opiekuna prawnego.

Organizatorzy, w związku z turystycznym charakterem marszu na orientację, nie są zobligowani do zapewnienia uczestnikom profesjonalnej opieki medycznej. Zalecamy wzięcie niezbędnych Wam w pieszej wędrówce medykamentów oraz telefonów komórkowych w razie konieczności wezwania pomocy.

W związku z powyższym, ewentualne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków każdy uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie.

Za szkody wyrządzone wobec uczestników Imprezy przez osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada.

Uwagi i odwołania rozstrzyga Organizator Imprezy.

Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną.

Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwają na terenie Imprezy Sędziowie wyposażeni w odpowiednie identyfikatory. Sędzia w razie stwierdzenia łamania Regulaminu może udzielić ostrzeżenia lub zdyskwalifikować dany zespół.

15. Zespół organizacyjny

    Kierownik Imprezy – Paweł Ćwidak
    Wsparcie IT – Tomasz Bieliński
    Grafika - Joanna Miętka
    Budowniczowie Tras - Paweł Ćwidak, Natalia Machulska, Krzysztof Machulski
    Przy pracach organizacyjnych uczestniczy bardzo liczne grono członków i sympatyków SKPT.

Studenckie Koło Przewodników Turystycznych w Gdańsku
zaprasza na:
XLVIII Nocne Marsze na Orientację "Manewry SKPT"
2/3 kwietnia 2022

Spis treści

1. Organizator Imprezy
2. Na co zwrócić uwagę podczas przeglądania tego komunikatu?
3. Termin i miejsce Imprezy
4. Kategorie startowe
5. Mapy
6. Zgłoszenia przez Internet
7. Zgłoszenia w dniu Imprezy
8. Zniżki
9. Zwroty Wpisowego
10. Wyposażenie uczestników
11. Świadczenia startowe
12. Nagrody
13. Ognisko
14. Postanowienia końcowe
15. Zespół organizacyjny

Wstęp

XLVIII Nocne Marsze na Orientację "Manewry SKPT" są turystyczną imprezą na orientację (InO), w której uczestnicy mają za zadanie potwierdzić w określonym limicie czasu swoją obecność przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych. Na danej trasie zwycięża zespół, który za pokonanie trasy uzyskał najmniejszą liczbę punktów karnych. Uczestników obowiązuje zmodyfikowany regulamin turystycznych imprez na orientację PTTK.

Patronem tegorocznych Manewrów jest Pippi Pończoszanka, znana również jako Pippi Långstrump. Porozrzucane przez łobuziarę lampiony znajdziecie w lesie na czterech trasach.

Nowości:

 • podczas imprezy należy przestrzegać aktualnych zarządzeń związanych ze stanem epidemii,
 • podczas edycji baza będzie zlokalizowana na świeżym powietrzu,
 • potwierdzanie lampionów będzie się odbywało własnym trwałym środkiem do pisania (nie ma obowiązku wpisywania skrótu BK).

1. Organizator Imprezy

Organizator:

Studenckie Koło Przewodników Turystycznych w Gdańsku, działające przy Oddziale Studenckim PTTK. Adres: ul. Siedlicka 4, 80-222 Gdańsk
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.skpt.gdansk.pl

2. Na co zwrócić uwagę podczas przeglądania tego komunikatu?

 • Podczas imprezy należy przestrzegać aktualnych zarządzeń związanych ze stanem epidemii,
 • Baza będzie zlokalizowana na świeżym powietrzu,
 • Punkty kontrolne należy potwierdzać własnym trwałym środkiem do pisania,
 • Trasy z racji krótszej nocy i krótkiego terminu na organizację imprezy zostały skrócone w porównaniu do poprzednich edycji
 • Ognisko na każdej z tras będzie dostępne w trakcie pokonywania trasy (30 minut stopczasu) oraz na mecie
 • W tej edycji pojawią się trasy:
      - Trudna Krótka,
      - Zaawansowana,
      - Bardzo Trudna.
 • Nie jest planowane oficjalne zakończenie,
 • Wyniki będą podliczane w miarę możliwości na bieżąco,.
 • Na trasie Trudnej Krótkiej (TK) możliwy jest start w zespołach maksymalnie pięcioosobowych, na pozostałych trasach w maksymalnie trzyosobowych.
 • W ramach świadczeń przewidziana będzie pewna pula kiełbas, pieczywo, musztarda, ketchup.
 • SKPT zastrzega sobie prawo do rezerwacji kilku miejsc na każdej z tras.

3. Termin i miejsce Imprezy

Impreza odbędzie się w nocy z 2 na 3 kwietnia 2022 roku.

Lokalizacja Bazy Imprezy wraz z mapką dojazdową zostanie podana w przededniu Imprezy około godziny 18:00, w Internecie na stronie https://marsze.skpt.gdansk.pl/manewry/2022. Starty i mety wszystkich tras marszu będą w Bazie Imprezy. Dojazd na miejsce Imprezy transportem własnym lub publicznym.

Dojazd na start i powrót z imprezy będzie możliwy komunikacją publiczną, jednak w godzinach nocnych mocno ograniczoną.

Orientacyjny program imprezy:
19:30 - rozpoczęcie "pracy" bazy imprezy,
20:00 - godzina "0" start pierwszych zespołów,
ok. 22:00 - zakończenie startów,
ok. 5:00 - zamknięcie mety.

4. Kategorie startowe

Uczestnicy Imprezy zgłaszają się i startują w zespołach jedno, dwu lub  trzyosobowych. Wyjątek stanowi trasa Trudna Krótka, na której można startować w zespołach maksymalnie pięcioosobowych. Przynajmniej jedna osoba w zespole musi być pełnoletnia. Minuty startowe zespołów są przydzielane w drodze losowania i ogłaszane przed imprezą.

4.1. Bardzo Trudna "BT" "Którędy do Willi Śmiesznotki" ok. 17 km

Trasa dla osób zaawansowanych w orienteringu, które przynajmniej kilka razy startowały już w podobnych imprezach i dobrze orientują się w leśnym terenie nocą. Punkty kontrolne są zlokalizowane w trudno dostępnych miejscach terenu, często towarzyszą im punkty stowarzyszone. Treść mapy może być niepełna, usunięte mogą być elementy ułatwiające określenie położenia.

Limit liczby zespołów: 25.
Budowniczy: Ireneusz Myszka

4.2. Zaawansowana "Z" "Pippi w kraju Taka-Tuka" ok. 12 km

Przeznaczona dla wytrawnych nawigatorów, którzy są w stanie połączyć precyzję z równym tempem marszowym. Na trasie jest kilkanaście punktów kontrolnych, trudno dostępnych, z wieloma punktami stowarzyszonymi. Treść mapy może być niepełna, usunięte mogą być elementy ułatwiające określenie położenia.

Limit liczby zespołów: 30.
Budowniczy: Ireneusz Myszka

4.3. Trudna Krótka "TK" "Ja zostanę piratem, a Wy?", ok. 12 km

Trasy trudne przeznaczone są dla osób o niedużym doświadczeniu w nocnych InO oraz pracy z mapą i kompasem. Zapraszamy na nie również uczestników naszych kursów przewodnickich. Większość punktów to lampiony rozstawione w dość łatwych do zlokalizowania miejscach, ale wymagających krótkiego marszu na azymut lub czujności w odczytywaniu ukształtowania terenu w ich najbliższym sąsiedztwie. Przy punktach kontrolnych mogą być ustawione punkty stowarzyszone. Na trasie można startować w zespołach maksymalnie 5-osobowych.

Limit liczby zespołów: 40.
Budowniczy: Ireneusz Myszka

 Organizator nie zmieni podanych limitów na trasach na rzecz innych tras w trakcie trwania zapisów.

5. Mapy

Skala 1:25000, czarno-białe, aktualność lata 70-te XX-go wieku.

Organizator zastrzega sobie prawo lekkich modyfikacji mapy dla tras o wysokim poziomie trudności.

6. Zgłoszenia przez internet

UWAGA! W tej edycji realizujemy 3-etapowy system zapisów.

Aby wziąć udział w Imprezie należy zgłosić swój zespół drogą internetową, albo w Bazie w dniu Imprezy.

Pierwszy etap polega na założeniu na stronie https://www.marsze.skpt.gdansk.pl/rejestracja konta. Konto będzie pozwalało na założenie drużyny w tej i kolejnych edycjach NMnO SKPT.

W drugim etapie należy założyć drużynę na stronie https://marsze.skpt.gdansk.pl/moja-druzyna.

Trzecim etapem są same zapisy na trasy, które będą możliwe od czwartku 24 marca godziny 19:00 do niedzieli 27 marca do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitów miejsc na poszczególnych trasach. Zapisy również trzeba dokonać poprzez stronę http://marsze.skpt.gdansk.pl/manewry/2022 po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto. Trzeba będzie wejść w zakładkę zapisy, a następnie wybrać trasę preferowaną, można również zaznaczyć trasę rezerwową, jeśli preferowana nie będzie dostępna.

Wysokość opłaty wpisowej wynosi 15 PLN. Osoby zapisujące się wcześniej przez Internet opłatę powinny przesłać przelewem (na konto podane przez Organizatora) do 30 marca. Dane konta oraz identyfikator drużyny (numer ID), niezbędne do dokonania przelewu, zostaną przesłane drogą mailową po udanej rejestracji. Zgłoszenie będzie ważne w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie. Można płacić za kilka osób jednocześnie.

Każdy zespół ma czas na dokonanie wpłaty do 30 marca. Po upływie tej daty zostanie skreślony z listy startujących, co oznacza że, płatność przelewem powinna być dokonana najpóźniej 29 marca lub rankiem 30 marca.

Dla dzieci poniżej 14 roku życia start jest bezpłatny (przy każdym członku zespołu poniżej 14 roku życia należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zgłoszeniowym).

Istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową w przypadku, gdy miejsca na wybranej przez Was trasie się już skończyły. Kiedy któryś z zapisanych wcześniej zespołów zrezygnuje, to o tym, kto zajmie jego miejsce, zadecyduje czas wysłania zgłoszenia. Dodatkowo będzie możliwość wyboru w formularzu zgłoszeniowym trasy preferowanej, jeśli zapisaliście się na jakąś trasę tylko dlatego, że na Waszej preferowanej trasie skończyły się miejsca. Wybór takiej trasy preferowanej będzie równoznaczny z zapisem na listę rezerwową (przy czym w razie niezwolnienia się miejsca jest gwarancja występu na trasie wybranej z konieczności).

W przypadku zgłoszeń ewidentnie zdublowanych (niezależnie od przyczyn) usuwamy bez ostrzeżenia nowsze zgłoszenia. Przez „ten sam zespół” rozumiemy zespół złożony z tych samych osób, zapisany z tego samego adresu IP i mający tę samą nazwę.

W chwili zakończenia zapisów przez Internet listy rezerwowe zostają usunięte. Miejsca zwolnione po tym terminie są dostępne do wykorzystania wyłącznie dla zapisów w Bazie Imprezy.

Zapisy na listy rezerwowe będą możliwe wyłącznie przez formularz na stronie internetowej. Prosimy o niewysyłanie zgłoszeń drogą mailową, gdyż nie będą one rozpatrywane.

RODO- Administratorem danych jest Oddział Studencki PTTK w Gdańsku. Siedlicka 4, p. 313, 80-222 Gdańsk. Osobą odpowiedzialną za administracje jest Tomasz Bieliński. email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

7. Zgłoszenia w dniu Imprezy

Zapisy w dniu Imprezy będą prowadzone w Bazie Imprezy, jednak liczba wolnych miejsc będzie ograniczona liczbą wydrukowanych map.

Opłata dla osób zapisujących się w dniu Imprezy wynosi 20 PLN. Opłata wpisowa będzie pobierana w momencie zgłoszenia. Osoby zapisujące się w dniu Imprezy będą miały przydzielone późniejsze minuty startowe. Wszelkie zniżki zostają zachowane. Wpłata potwierdzona zostanie odpowiednim pokwitowaniem, które należy okazać przy starcie, przed wydaniem map i karty startowej.

Wzrost wpisowego wynika z ryzyka jakie ponosimy przygotowując z góry określoną dodatkową pulę świadczeń (m.in. mapy i karty).

Zachęcamy do wcześniejszego zgłoszenia się i opłaty wpisowego – miejsca na trasach mogą skończyć się przed przewidywanym zakończeniem zapisów przez Internet.

8. Zniżki

 • 20% dla osób z opłaconą składką członkowską SKPT
 • 20% dla członków Studenckich Kół Przewodnickich po potwierdzeniu członkostwa (uczestnik informuje zarząd swojego koła o tym, że startuje, a zarząd potwierdza członkostwo przesyłając do nas odpowiednią informację)
 • 25% dla grup szkolnych z opiekunem oraz grup harcerskich z opiekunem po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Zniżka obejmuje uczniów/harcerzy oraz jednego opiekuna na zespół. Zachęcamy szkoły i drużyny do współpracy.

9. Zwroty wpisowego

 • W przypadku wycofania się zgłoszonego zespołu z opłaconym wpisowym do dnia 30 marca 2022r. (do 20:00) – Organizator zwraca 100% kwoty wpisowego.
 • W przypadku rezygnacji po 30 marca 2021 r. godzinie 20:00 – Organizator nie dokonuje zwrotów wpisowego.
 • W przypadku wprowadzenia ograniczeń epidemicznych, wystąpienia klęski żywiołowej lub innych istotnych przyczyn na obszarze Imprezy Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy lub zmiany jej formuły. W tym wypadku zwrotowi podlega kwota w wysokości 50% wpisowego. W zależności od terminu odwołania kwota ta może ulec zwiększeniu.

10. Wyposażenie uczestników

Zestaw niezbędny dla każdego uczestnika:

 • obowiązkowo latarka, kompas, trwały środek do pisania (długopis),
 • element odblaskowy (31 sierpnia 2014 weszła w życie nowelizacja ustawy o ruchu drogowym, według której każdy pieszy poruszający się po drodze poza obszarem zabudowanym ma obowiązek używania elementów odblaskowych. Za brak odblasków grozi mandat w wysokości do 500 zł).

11. Świadczenia startowe

 • komplet map i materiałów startowych dla każdego członka zespołu,
 • karta do potwierdzeń punktów - jedna na zespół,
 • ognisko w Bazie Imprezy
 • dla wszystkich chętnych uczestników możliwe będzie potwierdzenie punktów do odznaki InO.

12. Nagrody

 • Z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej nie jest planowane zakończenie oraz nie są przewidziane nagrody dla najlepszych zespołów.
 • Pamiątkowe dyplomy dla najlepszych zespołów będą przekazywane w późniejszym czasie.

13. Ognisko

W tej edycji ognisko będzie dostępne dla uczestników w trakcie pokonywania tras (30 minut stopczasu) oraz na zamknięciu mety. Na ognisku pojawi się pewna pula kiełbasek i chleba.

14. Postanowienia końcowe

Na terenie Bazy obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania aktualnych zarządzeń związanych ze stanem epidemii..

Osoby niepełnoletnie w wieku 14-17 lat startują i uczestniczą w Imprezie tylko pod opieką osób powyżej 18 roku życia i muszą przed startem okazać oświadczenie podpisane przez obojga opiekunów prawnych.

Osoby niepełnoletnie mające nieukończone 14 lat startują i uczestniczą w Imprezie tylko pod opieką swojego opiekuna prawnego.

Organizatorzy, w związku z turystycznym charakterem marszu na orientację, nie są zobligowani do zapewnienia uczestnikom profesjonalnej opieki medycznej. Zalecamy wzięcie niezbędnych Wam w pieszej wędrówce medykamentów oraz telefonów komórkowych w razie konieczności wezwania pomocy.

W związku z powyższym, ewentualne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków każdy uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie.

Za szkody wyrządzone wobec uczestników Imprezy przez osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada.

Uwagi i odwołania rozstrzyga Organizator Imprezy.

Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną.

Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwają na terenie Imprezy Sędziowie wyposażeni w odpowiednie identyfikatory. Sędzia w razie stwierdzenia łamania Regulaminu może udzielić ostrzeżenia lub zdyskwalifikować dany zespół.

15. Zespół organizacyjny

Kierownik Imprezy – Ireneusz Myszka
    Wsparcie IT – Tomasz Bieliński
    Grafika - Joanna Miętka
    Budowniczy Tras – Ireneusz Myszka
    Logistyka i wsparcie kierownika – Dorota Grześkowiak, Paweł Ćwidak
    Ogniskowi – Izabela Krzesińska i Filip Kowalewski
    Przy pracach organizacyjnych uczestniczy bardzo liczne grono członków i sympatyków SKPT.

 

Wzorcówka

Mapy Tras:

 1. E
 2. BT
 3. Z
 4. Przyg
 5. T
 6. TK (wkrótce)
 7. MT